In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
-“Office Image Kantoormeubelen Webshop”: Office Image, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer KvK.58812326

Artikel 1 Definities
1.1.Verkoper: Office Image Kantoormeubelen oftewel de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.2.Koper: de wederpartij van verkoper, de afnemer, de opdrachtgever.
1.3.Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper.
1.4.Schriftelijk: e-mail en brief.

Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1.De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn afgeweken van de algemene voorwaarden.
2.2.De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper.
2.3.De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en koper strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper prevaleren.
2.4.Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Verkoper en koper zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes en Aanbiedingen
3.1.Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
3.2.Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden als gesloten:
a.na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;
b.na schriftelijke bevestiging door verkoper van een door koper geplaatste order;
c.bij gebreke daarvan door de feitelijke levering af magazijn van de verkochte producten.
3.3.Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft;
3.4.Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
3.5.Verkoper is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Koper schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.
3.6.Levertijden in overeenkomsten tussen partijen zijn indicatief en geven koper bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
3.7.De prijzen in de overeenkomsten gelden voor levering af magazijn, in euro’s, inclusief inladingskosten, exclusief BTW, heffingen van overheidswege, exclusief verzend-, vracht-, administratie- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
3.8.Verkoper mag prijsstijgingen van meer dan 10 % doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanvaarding en levering prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen of verpakkingsmateriaal;
3.9.Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

Artikel 4 Levering
4.1.Levering geschiedt af magazijn van verkoper, tenzij partijen anders overeenkomen;
4.2.Koper is verplicht de producten af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;
4.3.Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van koper;
4.4.Indien de producten worden bezorgd is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen;
4.5.Verkoper is gerechtigd de producten onder rembours te leveren;
4.6.Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper, schriftelijk en aangetekend, in gebreke te stellen;
4.7.Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld;
4.8.Verkoper is gerechtigd de producten in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
5.1.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2.Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
5.3.Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in lid 1 wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Overeenkomst.
5.4.Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooien van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
5.5.Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Verkoper de koper hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Verkoper daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
5.6.In afwijking van lid 5 zal Verkoper geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Verkoper kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Onderzoek en reclames
6.1.Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen één dag, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
6.2.Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen twee werkdagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verkoper in staat is adequate te reageren;
6.3.Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte producten. Wenst koper gebrekkige producten te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper op de wijze zoals door verkoper aangegeven;
6.4.Koper dient verkoper op eerste verzoek zo snel mogelijk in staat te stellen, in ieder geval binnen 36 uur, het verkochte te inspecteren op de juistheid van de klacht;
6.5.Indien een klacht gegrond is, zal verkoper het geleverde, indien mogelijk vervangen. Indien vervanging niet mogelijk is voor de verkoper zal de koopovereenkomst door de verkoper worden ontbonden. Verkoper is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde.

Artikel 7 Betaling
7.1.Betaling dient te geschieden vooraf aan de levering, dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum op een door verkoper aan te geven wijze in euro’s, tenzij een andere valuta is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;
7.2.Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is koper van rechtswege in verzuim.
7.3.Indien koper in verzuim is wordt de wettelijke rente per vervaldatum van de desbetreffende factuur in rekening gebracht.
7.4.In geval van (aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldensanering uit hoofde van de Wet Schuldensanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar in tegenstelling tot artikel 6.1;
7.5.Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten en vervolgens in mindering van de hoofdsom.

Artikel 8 Incassokosten
8.1.Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals hieronder is weergegeven

8.2.Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;
8.3.De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1.Alle door verkoper geleverde producten blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen;
9.2.Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
9.3.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;
9.4.Door verkoper geleverde producten, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;
9.5.Voor het geval dat verkoper zijn, in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die producten mede terug te nemen.

Artikel 10 Garantie
10.1.De door verkoper geleverde producten voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld en in de branche gebruikelijk zijn;
10.2.Deze garantie is beperkt tot leveringen aan kopers in Nederland;
10.3.Deze garantie is beperkt tot 12 maanden na levering;
10.4.Deze garantie vervalt:
a.bij doorverkoop van de geleverde producten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
b.bij onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik c.q. opslag door koper of een derde van het geleverde;
10.5.Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling;

Artikel 11 Opschorting, opzegging en ontbinding
11.1.In geval van tussentijdse opzegging heeft Verkoper naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de koper daarvan heeft.
11.2.Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a.koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
b.na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of
niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
c.koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;
11.3.Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
11.4.Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
11.5.Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Afkoelingsperiode
12.1.Nadat de koper het bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen zeven werkdagen na de ontvangst van het product, de onderliggende overeenkomst met Verkoper te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
12.2.Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk aan Verkoper te melden. De koper dient het product na overleg met Verkoper te sturen naar een door Verkoper vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. De koper dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
12.3.Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met Verkoper ingevolge artikel 11.1. en 11.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft herroepen, zal Verkoper deze betalingen binnen veertien werkdagen nadat Verkoper het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Verkoper behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van Verkoper of de leverancier van het product) is beschadigd.
12.4.Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Verkoper schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Verkoper de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen. Verkoper heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 13 Uitvoering
13.1.Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
13.2.Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Verkoper, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
13.3.Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is exclusief BTW, reisuren, reiskosten en verblijfskosten
13.4.Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reiskosten en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1.Indien door verkoper geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld;
14.2.Verkoper is nimmer aansprakelijk voor eventuele aanwezigheid van bij wet verboden stoffen op het geleverde;
14.3.Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
14.4.De aansprakelijkheid zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door Verkoper afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
14.5.Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
14.6.Indien verkoper ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met koper c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal koper haar ter zake volledig vrijwaren;
14.7.De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

Artikel 15 Risico-overgang/transport
15.1.Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze producten aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht;
15.2.Indien verkoper voor transport van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel op risico van koper;
15.3.Indien en voorzover verkoper het transport, verzending, verpakking of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door opdrachtgever aan gebruiker is verstrekt, door gebruiker bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt opdrachtgever alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder;
15.4.Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd, indien de opdrachtgever verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 16 Overmacht
16.1.Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
16.2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen zoals file en verkeersopstoppingen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper of in de veiling worden daaronder begrepen;
16.3.Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen;
16.4.Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
16.5.Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 17 Geschillen
De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Geschillen zullen worden beslecht door Rechtbank te Rotterdam. Indien Office Image Kantoormeubelen als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende (buitenlandse) rechter.